Kompostiraj

Ponovna upotreba predmeta i kompostiranje

Ponovna upotreba otpada je višekratno korištenje proizvoda za istu ili neku drugu svrhu.

Time se izbjegava odbacivanje proizvoda nakon njegove primarne upotrebe. Pri tome je poželjno proizvod koristiti u istom obliku, bez prethodne obrade. Primjeri ponovne upotrebe su: prazne staklenke u domaćinstvu, doniranje rabljene odjeće, pokućstva, tehnike, povratna ambalaža.

Kako bismo smanjili ukupnu količinu otpada u svom okruženju i na odlagalištima trebali bi podržati:

 • razmjenu starih stvari
 • sajmove
 • radionice za popravke kućanskih aparata
 • akcije razmjene po školama i vrtićima

Recikliranje

Znak za proizvod namijenjen višekratnoj upotrebi
npr. višekratne povratne boce
Kompostiranje

Kompostiranje je način odgovornog i aktivnog sudjelovanja u očuvanju čistog i zdravog okoliša.

ŠTO SE MOŽE KOMPOSTIRATI?

 • Ostaci kora voća i povrća
 • Ljuske od jaja
 • Talog kave i čaja
 • Pokošena trava, neosjemenjeni korov i ostaci biljaka iz vrta
 • Uvenulo cvijeće
 • Lišće
 • Usitnjeno granje i lišće
 • Slama, sijeno i piljevina
 • Ostaci kod orezivanja voćaka i vinove loze

ŠTO SE NE MOŽE KOMPOSTIRATI?

 • Kosti, meso, masnoće, izmet
 • Pepeo od ugljena
 • Novinski papir i časopisi u boji
 • Plastika, metal, staklo
 • Lijekovi
 • Papirnate pelene
 • Osjemenjeni korov i korov alergenata
 • Lišće oraha
 • Lakirano drvo
 • Biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, uljnim i zaštitnim bojama i pesticidima

ŠTO JE KOMPOST?

Kompost je prerađena masa organskih tvari neiskorištenih ostataka tla.

Također, kompost je i smjesa raznih organskih otpadaka gospodarstva i kućanstva, koji prerađeni uz pomoć mikroorganizama služe kao kvalitetno gnojivo.

Kompostom poboljšavamo kvalitetu tla u vrtu te prihranjujemo naše biljke.
ŠTO JE KOMPOSTIRANJE?

Kompostiranje je najstariji način recikliranja otpada.

Prirodnim procesom razgradnje biootpada kao konačni proizvod nastaje kompost.

Kompostiranjem se zatvara prirodni ciklus kruženja tvari u prirodi – od biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari.

Kanta za kompost