Odvoji

Odvojeno sakupljanje otpada

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje glomaznog (krupnog) otpada na javnim površinama. Popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom objavljen je u Naputku o glomaznom otpadu (NN 79/15).

U krupni otpad možete odložiti: kuhinjsku, kupaonsku i vrtnu opremu, podne obloge i namještaj, madrace, radijatore, vrata, prozorske okvire, tepihe...

O načinu i rasporedu odvoza glomaznog otpada raspitajte se u vašem komunalnom poduzeću.
PROBLEMATIČNI OTPAD

Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

Problematični otpad obuhvaća: otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticide, fluorescentne cijevi, boje, tinte, ljepila, smole, citotoksike i citostatike, baterije i akumulatore, odbačenu električnu i elektroničku opremu, drvo koje sadrži opasne tvari.

Navedeni otpad korisnici mogu predati na najbližem reciklažnom dvorištu.
ELEKTRONIČKI OTPAD I BIJELA TEHNIKA

Elektronički otpad odlaže se na najbliže reciklažno dvorište. Građani mogu naručiti besplatan odvoz svih vrsta EE otpada pozivom na besplatni telefon 0800 444 110.

Tamo možete predati i odložiti: informatičku opremu, kamere i mobitele, radio prijamnike, kablove, hladnjake, peći, frižidere, kućanske uređaje, kuhala, stare baterije, flourescentne cijevi, žarulje...
Na koje načine možemo zbrinjavati KOMUNALNI OTPAD?

 • odvajanjem otpada u odgovarajuće spremnike u kućanstvima, a koje prikuplja komunalno poduzeće
 • vlastitim zbrinjavanjem na zelenim otocima
 • vlastitim zbrinjavanjem na reciklažnom dvorištu / mobilnom reciklažnom dvorištu

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada vrše se sustavom sakupljanja „na kućnom pragu” prema rasporedu koji je dostupan na web stranicama pripadajućeg komunalnog poduzeća. Vrlo je važno u domaćinstvu odvojiti sav koristan otpad koji proizvedemo, a u spremnike za miješani komunalni otpad bacimo samo ono što nije moguće iskoristiti.

U KANTE / VREĆE ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD STAVLJAJU SE:

 • pelene, ulošci
 • spužve, vlažne maramice
 • ostaci duhana i opušci
 • klasične sijalice
 • celofan, britvice, vata, vrećice od usisavača, onečišćena ambalaža
 • od hrane, vrećice za juhu, meso, kosti, otpad od metenja

U kante / vreće za miješani komunalni otpad NE STAVLJA SE:

 • prethodno navedeni otpad za koji je već definirano mjesto odlaganja.TEKSTIL

Recikliranjem korištene odjeće, i ostalih tekstilnih proizvoda, osiguravamo izvor sirovina za proizvodnju novih proizvoda.

U SPREMNIKE ZA OTPADNI TEKSTIL TREBA ODLAGATI:

 • Odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese
 • Šešire i kape
 • Torbe i krpene igračke
 • Ostale otpadne tekstilne proizvod

U SPREMNIKE ZA OTPADNI TEKSTIL NE SMIJE SE ODLAGATI:

 • Obuću, kožne torbe
 • Pernate jastuke, poplune

Tekstil možete odložiti u odgovarajuće spremnike za tekstil na javnim površinama ili predati na najbliže reciklažno dvorište.
ŠTO JE RECIKLIRANJE?

Recikliranje je proces prikupljanja, razvrstavanja i pretvaranja odbačenih proizvoda u materijale iz kojih će nastati novi proizvodi.

Odvajanje